Page 19 - VTI Brochure 2018-2019
P. 19

Een bereikbare school             Ook dit
     Hoe je ook naar de school komt…
     met de (brom)fiets, de bus of de
     trein; de school is vlot en veilig            is VTI...
      bereikbaar. Heel wat bussen
      stoppen aan de schoolpoort.
     Het Waregemse station ligt op 7
     minuutjes stappen van het VTI.                       Internationalisering
                        Het VTI van Waregem werkt
                        regelmatig samen met scholen                                             De oud-leerlingenbond
                        en firma’s uit het buitenland.
                        Een aantal van onze leerlingen                                             biedt regelmatig lezingen en
                                                                                  voordrachten aan die door de oud-
                       loopt zelfs stage in bedrijven in                                           leerlingen erg gewaardeerd worden
                        Duitsland, Zweden, Oostenrijk      Eigen keuken                                  omwille van de inhoud, maar
                             en Italië.
                                          Het team van de schoolkeuken                           eveneens om het contact met de
                                           staat zelf dagelijks in voor                             ‘oude vrienden’ en
                                           de bereiding van lekkere en                               met de school.
                                          gezonde middagmalen en verse
                        Onze leerlingen maken ook
                        kennis met cultuur in de         tussendoortjes.            Een klassieker... Voor de eerstejaars                  Een sportieve school
       Elke leerling krijgt, eens   ruime betekenis van het woord.                          wordt FIKA, een fietsvakantie                           Middagsport,
     ingeschreven, onbeperkt en gratis   Eén voorbeeld; naar aanleiding                           naar Nederland, georganiseerd                        interscholencompetities
      toegang tot Office 365,       van de boekenweek komen                                tijdens de eerste week
       een platform voor digitale    auteurs vertellen over hun werk                                van juli.
       communicatie met tal van     en wonen de leerlingen diverse                                                               Wereldburgertraject
     handige online toepassingen. Via     theatervoorstellingen bij.
     Schoolware kunnen ouders                                                                                     Aandacht voor andere culturen;
     rapporten, facturen en dergelijke                                                                               door leerlingen gedragen werkgroep
        digitaal consulteren.                                                                                        ‘Fair Trade’.
     Het sinds jaar en dag beproefde
     systeem van vaste, vlot bereikbare
     jaaropvoeders zorgt voor een snel
     en efficiënt contact tussen school                                                    De VTI- leerblog
          en ouders.                                                      (https://leerblogvtiwaregem.wordpress.com)
                                         Geregeld komen de meisjes             werd ontwikkeld als leerondersteuning. De blog biedt
                                         samen voor een gezellige babbel         uiteraard heel wat leertools aan, maar wil in de eerste
                                           onder elkaar, een wafel,                plaats leermotiverend werken !
       Een comfortabel ingericht                         een pannenkoek, een
         internaat.                                gezelschapsspel.

                                                                 VTI Waregem heeft een eigen                      Over de middag biedt de
                                                                 schoolradio voor en door
                         De leerlingenraad                                                                    school heel wat activiteiten
                                                                 leerlingen. Dagelijks geven de
                        is een actieve werkgroep die                           radiomedewerkers het beste van                     aan. Vooral de eerstejaars worden
                         wekelijks vergadert en o.a.                                                                verwend met een vrije keuze
                        de 100-dagen organiseert. De                           zichzelf. Elke middag zorgen zij                      tussen de spelletjeszaal,
                       leerlingenraad ondersteunt tal van                         voor muziek op de speelplaatsen.                      strip-o-theek, de creaklas,
                        nevenactiviteiten en heeft ook                                                               een sportactiviteit,... De school
                        inspraak bij de bespreking van                                                                heeft ook een succesvolle
                       reglementen, examenregeling,...                                                                   schaakclub.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22