Onze school

U bent hier

 

Het dagelijks beleid van VTI en VTI 2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Daarnaast is maandelijks een campusoverleg met de collega’s van VIBSO (het buitengewoon onderwijs) en CVO Miras (het volwassenonderwijs)

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Rik Desmet, Joachim Archie, Filip Vanhauwaert, Natalie Coopman en Luc Dekiere.

Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen. Een permanente kwaliteitszorg is voor het team onontbeerlijk voor het bieden van goed onderwijs.

Daarom formuleert het team elk jaar een aantal directiedoelstellingen:

 

 

Directiedoelstellingen 2019-2020 VTI

Het kwaliteitshandboek gebruiksvriendelijker maken

We stellen we vast dat gebruikers en zeker nieuwe medewerkers moeilijk hun weg vinden in het kwaliteitshandboek. Het handboek staat sinds dit schooljaar op een nieuwe server. Deze Server biedt meer functionaliteit. We willen het handboek gebruiksvriendelijker maken. We behouden de bestaande structuur maar verouderde bestanden moeten gearchiveerd worden. Daarnaast willen we op zoek gaan naar eenvoudigere zoekfuncties. (trefwoorden)

Q-team: De vakwerkgroepen zetten in op kwaliteit

Na het traject vorig jaar met informatie over OK en identiteitsbevraging willen we het ‘OK’ verder implementeren via de pedagogische studiedag en op de klasvloer via de vakgroepwerking en de afdelingen

Het project duaal leren wordt verder uitgebreid in het 7e jaar BSO

Na een succesvol geëvalueerd proefproject in de richting elektrotechnicus willen we het organisatiemodel van duaal leren verder uitrollen in alle richtingen van het zevende jaar BSO in de afdeling mechanica-elektriciteit

  • Programmatieaanvraag
  • Participatie-organen
  • Vorming trajectbegeleiders
  • Opzetten samenwerkingsverbanden met bedrijven

 

Vernieuwing secundair onderwijs

Verder implementatie van de herstructurering

  • Opvolging – evaluatie – bijsturing nieuwe leerplannen eerste jaar met bijzondere aandacht voor het leerplan ICT, remediëring wiskunde in 1ST, remediëring Frans in 1SWW, de uitdieping wiskunde en natuurwetenschappen in SWW en de verder uitwerking van de focus technologie.
  • Organisatie basisopties 2e jaar. Nieuwe leerplannen in 2 jaar – nieuwe lessentabel - afstemming binnen SG.
  • Implementatie digitale leerplantool LLinkid van katholiek onderwijs (enkel bij performante integratie met digitale agenda Schoolware

 

We blijven investeren in onze infrastructuur 

Dit schooljaar investeren we opnieuw fors in de afdelingen oa robotarm in mechanica, kantlijmmachine in hout). De speelplaats C werd heraangelegd. Dit moet verder gefinaliseerd worden (oa belijning, bouwen tribune)

Er is nood aan een nieuwe organisatie van het restaurant na uitbreiding

Dit schooljaar gaan alle leerlingen eten om 12u eten. Hiervoor wordt de capaciteit uitgebreid met een nieuw restaurant(ca 1000 warme maaltijden tussen 12 en 13u).Hiervoor moeten we investeren in nieuwe materialen en meubilair. De organisatie voor het opvoedend-, keuken- en dienstpersoneel wordt geoptimaliseerd.


Directiedoelstellingen 2018-2019 VTI

Het referentiekader onderwijskwaliteit integreren binnen ons eigen kwaliteitssysteem.

Het nieuwe referentiekader onderwijskwaliteit biedt opportuniteiten om binnen ons eigen kwaliteitssysteem kritisch te reflecteren over hoe we onze kerntaak: ‘De ontwikkeling van de lerende stimuleren’ vorm geven. Met de oprichting van een Q-team willen we het schoolteam informeren en sensibiliseren over het referentiekader OK. Daarnaast willen we de vakgroepen en afdelingen stimuleren om de doelen uit het ROK om te zetten in heel concrete acties.

Gelijkstromen van de pedagogische aanpak over de afdelingen en vakgroepen heen.

Vakgroepen algemene vakken

Kwalitatief onderwijs begint bij een sterke inhoudelijke samenhang. Om dit te realiseren in de algemene vakken zetten we in op de stroomlijning van de werking van de verschillende vakgroepen. Op die manier streven we naar een kwaliteitsvolle realisatie van leerdoelen zowel binnen als over de leerjaren heen.

Harmonisering pedagogische aankan afdelingen

Betekenisvol leren vanuit een goede STEM-didactiek kenmerkt zich door een projectmatige aanpak over de afdelingen heen. Door de aanstelling van één coördinerende TA en de oprichting van een overkoepelende vakgroep mechanica-elektriciteit wordt dit ook binnen het organisatiemodel geïntegreerd.

Uitbouw van een permanent en pedagogisch onderbouwde aanpak van leerlingen met ernstig en frequent probleemgedrag.

Opvoeding is vaak een zaak van veel geduld tonen en kansen geven maar ook van duidelijkheid creëren en grenzen stellen. Het VTI heeft een sterk uitgebouwd zorgsysteem waarbij we leerlingen in de eerste plaats willen ondersteunen en begeleiden. Voor een klein aantal leerlingen botsen we op de grenzen van wat binnen onze school haalbaar is. Om ook dan nog schooluitval en uitsluiting te vermijden willen we in samenwerking met onze partners een ruimer time-out, intern of extern, mee uitbouwen.

Het optimaliseren van een de communicatie rond leven en leren.

De overstap van een papieren naar een digitale vorm van registratie en communicatie werd vorig schooljaar ingezet. Dit jaar willen we hier verder op inzetten door het schoolteam vorming aan te bieden voor het werken met het digitale puntenboek en de communicatie via het leerlingvolgsysteem. Naast de vorm willen we ook aandacht besteden aan de inhoud van de boodschap.

Stiptheid in onze organisatie in de breedste zin van het woord.

Het goed gebruik van de lestijd begint bij een stipte houding elke dag opnieuw. We willen onze leerlingen deze attitude bijbrengen en verwachten van onze leerkrachten een voorbeeldfunctie. We willen het team hiervoor in de eerste plaats sensibiliseren maar willen ook toezien op de naleving van onze afspraken.

Implementeren van nieuwe leer- en onderwijsvormen.

Het VTI wil samen met haar partner VIBSO het voortouw nemen in inclusief onderwijs. Binnen het T9OV4 project willen we leerlingen met autismespectrumstoornis volwaardig laten participeren in het gewoon onderwijs. Dit brengt belangrijke organisatorische consequenties met zich mee en vraagt een doorgedreven vorming voor het schoolteam. Daarnaast wordt het duaal leren uitgerold voor 7BE waarbij een intense samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven centraal staat. We implementeren verder het surface-project waarbij een aantal leerkrachten hun tablet inzetten bij verschillende didactische werkvormen in de office 365 omgeving. 


Gemeenschappelijke directiedoelstellingen 2019-2020 VTI-Vibso

We investeren samen verder in onze infrastructuur

We plannen dit jaar 2 grote infrastructuurwerken en blijven de afdelingen vernieuwen: 

  • Renovatie klooster: uitbreiding internaat (VTI) + dagruimte ABO-werking (VIBSO).
  • Nieuwbouwproject keuken.

 

OV4T9- project

Binnen 2 jaar zal het project op zijn volledige capaciteit draaien. Het inclusie-model vraagt een verder doorgedreven samenwerking: Organisatiemodel: lokalisering – vorming – opvolging – personeelstatuten Structuurmodel: programmatie – groeiende afdeling binnen BUSO-school.

Veiligheid

Na een arbeidsongeval met een leerling zullen de veiligheidsprocedures op elke werkplek verder geactualiseerd worden.